Bundesliga-Levan cắt mùa 50 bàn thắng!Bayern 2-2 chì 2-2 Pingwolves đã kết thúc thuế bóng đá com

Bundesliga-Levan cắt mục tiêu thứ 50!Bayern 2-2 dẫn 2-2 Ping Wolf Castle [Pajak Bola Com]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 14 tháng 5: lúc 21:30 ngày 14 tháng 5, Bundesligaduring thứ 34